Doki Doki 冒険島の看板が掛かってる古着屋さん


行く度に古着屋度合いがあがっていくDoki Doki 冒険島亀有店。